Cube Long Arrow Right External Link angle-right Search Times Spinner angle-left

Privacy Policy (PL)

Wersja 2.1

STS.Bet Limited

Ostatnia aktualizacja 31.12.2020

STS.Bet Limited (zwana dalej również "Spółką", "my" lub "nas"), spółka utworzona zgodnie z prawem maltańskim z siedzibą pod adresem STS Gaming Group, Skyways offices, Block C, 3rd Floor (C5), 177/179 Triq Marina, Pieta PTA9042, Malta jest administratorem danych dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych. Spółka szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Spółka będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO", "Rozporządzenie"), ustawy o ochronie danych (rozdział 586 Ustaw maltańskich), przepisów pomocniczych do niej oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, które mogą być każdorazowo zmieniane. 

Ważne jest, aby Państwo przeczytali niniejszą politykę prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi prywatności, które są dostarczane przy określonych okazjach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, tak aby Państwo byli świadomi, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane.

Nasz inspektor ochrony danych i przedstawiciel w Zjednoczonym Królestwie

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych („IODO"), który jest odpowiedzialny za kwestie związane z prywatnością i ochroną danych. Z IODO Spółki można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Spółka wyznaczyła przedstawiciela w Zjednoczonym Królestwie ("przedstawiciel brytyjski"), do którego można się zwracać oprócz lub zamiast do Spółki we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych. Dane przedstawiciela ze Zjednoczonego Królestwa: Ametros Group Ltd, Lakeside Offices, Thorn Business Park Hereford, Herefordshire, HR2 6JT Anglia.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, zwanej inaczej "osobą, której dotyczą dane ". Osoba, której dotyczą dane, to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie informacji takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane dotyczące jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. Te kategorie informacji identyfikujących znane są jako "dane osobowe". Dane osobowe wykluczają wszelkie dane, które zostały zanonimizowane w taki sposób, że podmiot danych nie może być już zidentyfikowany (dane anonimowe). 

Szczególne kategorie danych to dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Spółka będzie przetwarzać szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) tylko w ściśle określonych warunkach i na podstawie odpowiednich przepisów.

Zasady ochrony danych

Spółka jest zaangażowana w przestrzeganie przepisów. W przypadku konieczności gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania w inny sposób Państwa danych osobowych, będziemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych: 

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość: przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty;
 • Ograniczenie celu: gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, jednoznacznych i legalnych celach i dane nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Minimalizacja danych: gromadzenie danych osobowych jest adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne w związku z celem, w jakim są one przetwarzane;
 • Dokładność: dane osobowe są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane. Podejmuje się wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia niezwłocznego usunięcia lub poprawienia danych osobowych, które są nieprawidłowe, biorąc pod uwagę cele, dla których są przetwarzane;
 • Ograniczenie przechowywania: dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;
 • Integralność i poufność: dane osobowe są traktowane jako poufne i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne i ma uzasadnioną podstawę prawną.

Dane osobowe gromadzone przez nas

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej i naszymi relacjami z Państwem. Te dane osobowe mogą obejmować:

 • Informacje, które nam Państwo przekazujecie podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, w tym między innymi: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres domowy lub inny adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, inne informacje zawarte w dokumentach, które nam Państwo przekazali;
 • Informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, w tym, ale nie tylko, informacje o tym, kiedy, jak i gdzie Państwo korzystacie z witryny;
 • Szczegóły Państwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, informacje na temat historii gier i zakładów, w tym udziału w turniejach, promocjach, informacje na temat wpłat, wypłat, konta bankowego i danych karty;
 • Informacje przekazywane nam przez Państwa w ramach korespondencji pomiędzy Państwem a nami jako administratorami danych;
 • Wszelkie inne informacje, które są wymagane przez prawo, w tym, ale nie tylko, informacje o Państwa źródle majątku i źródle funduszy;
 • Informacje o Państwa historii zakładów, wzorcach i preferencjach;
 • Informacje o wszelkich możliwych działaniach przestępczych lub związanych z praniem brudnych pieniędzy, które wykryje nasz system;
 • Wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez użytkownika w związku z korzystaniem z witryny.

Nie są Państwo zobowiązani do podawania nam Państwa danych osobowych, ale ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli świadczyć Państwu żądanych usług.

Należy mieć świadomość, że możemy automatycznie zbierać pewne dane i otrzymywać Państwa dane osobowe, gdy podadzą nam Państwo takie informacje za pośrednictwem usług lub innych komunikacji i interakcji na stronie internetowej.

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania danych

Wszystkie informacje dostarczone Spółce będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia Państwu wymaganej usługi. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną:

 • Gdy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawnymi lub regulacjami (w tym, ale nie tylko, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji, weryfikacji dokładności danych osobowych, monitorowania wzorców gier hazardowych i identyfikacji ewentualnych problemów związanych z odpowiedzialną grą, monitorowania i zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i innym przestępstwom lub oszustwom);
 • Aby wykonać nasze zobowiązania wynikające z umowy, którą mamy z Państwem, tj. aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej Strony, aby zapewnić Państwu obsługę klienta, aby podjąć wszelkie niezbędne kontrole bezpieczeństwa i weryfikacji tożsamości, aby przetwarzać wszelkie Państwa transakcje online, aby umożliwić Państwu udział w turniejach oraz dla wszystkich innych działań podejmowanych przez nas w celu zagwarantowania Państwu efektywnego korzystania z Usługi;
 • W przypadku, gdy Państwo wyrazili na to zgodę (w tym, ale nie wyłącznie, w celu wysyłania ofert i promocji oraz dostarczania informacji dotyczących naszych produktów i usług);
 • W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, jeśli jest to w naszym uzasadnionym interesie (w tym, ale nie tylko, do przygotowywania statystyk, raportów analitycznych, do monitorowania aktywności hazardowej Państwa w celu oferowania Państwu lepszych usług), z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

Ujawnianie Państwa danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie ujawniamy celowo danych osobowych, które gromadzimy lub przechowujemy, stronom trzecim bez uprzedniej Państwa wyraźnej zgody. Możemy ujawnić informacje osobom trzecim w związku z wyżej wymienionymi celami, w następujących okolicznościach:

 • W celu dostarczenia naszych produktów i usług, możemy udostępniać Państwa dane spółkom należącym do Grupy Kapitałowej STS.Bet Limited, ale także osobom trzecim, które są zaangażowane w dostarczanie wybranych przez Państwa usług, takich jak: dostawcy platform, dostawcy płatności, dostawcy gier kasynowych;
 • Wszelkie strony trzecie, które angażujemy do świadczenia usług na naszą rzecz, w tym między innymi audytorzy, profesjonalni doradcy, konsultanci finansowi, agencje weryfikacji tożsamości, agencje zajmujące się ryzykiem i oszustwami, usługi komunikacyjne oraz organy prawne itp.;
 • Każdy potencjalny nabywca, następca lub cesjonariusz w ramach proponowanej fuzji, przejęcia, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, w której wymagane jest przekazanie informacji do jednej lub więcej stron trzecich w ramach takiej transakcji;
 • Każdy organ ścigania, który może mieć uzasadniony wymóg dostępu do Państwa danych osobowych dla celów zapobiegania, dochodzenia lub wykrywania przestępstw;
 • Każdy organ regulacyjny lub upoważniony podmiot, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, który może mieć uzasadniony wymóg dostępu do Państwa danych osobowych.

Wszyscy nasi zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z naszymi zasadami. Ponadto zezwalamy im na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w określonych celach i zgodnie z naszymi prawnie wiążącymi umowami.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe spółce Sportradar AG (Feldlistrasse 2, CH-9000 St.Gallen, Szwajcaria, numer NIP CHE-113.910.142 MWST), która działa jako wspólny administrator danych dla celów wyświetlania kursów, rozliczania zakładów, wykrywania oszustw i zapobiegania im, analizy i zgodności z przepisami. Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sportradar AG, proszę kliknąć na ten link, aby zapoznać się z polityką prywatności Sportradar AG.

Przekazywanie międzynarodowe

Informacje, które nam Państwo przekazują, mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym organom regulacyjnym, władzom publicznym i organom ścigania znajdującym się w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") lub w krajach spoza EOG. Spółka będzie przekazywać dane osobowe poza EOG tylko po podjęciu niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że Państwa prawa do prywatności będą nadal chronione, jak określono w niniejszej polityce prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Na przykład będziemy przekazywać Państwa dane osobowe poza EOG za Państwa zgodą, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub w celu ochrony interesu publicznego.

Przechowywanie danych

Dane osobowe, które przetwarzamy w wyżej wymienionych celach, nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak są nam one potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa, egzekwowania naszych umów oraz, w stosownych przypadkach, do ustanowienia, wykonania i obrony roszczeń prawnych. 

Aktywnie analizujemy dane osobowe, którymi się posługujemy, które przetwarzamy i przechowujemy, oraz usuwamy je lub anonimizujemy w bezpieczny sposób, gdy nie ma już potrzeby ich przechowywania ze względów prawnych, biznesowych lub związanych z klientami.

W przypadkach, w których nie możemy z góry określić okresu przechowywania danych osobowych, opieramy się na następujących kryteriach:

 • cel(e), dla którego(ych) zostały zebrane Państwa dane osobowe;
 • czy istnieją jakiekolwiek wymogi ustawowe, zobowiązujące nas do dalszego przetwarzania Państwa informacji;
 • czy posiadamy podstawę prawną do dalszego przetwarzania Państwa danych, w tym między innymi zgodę;
 • wartość przypisaną do informacji;
 • czy istnieją jakiekolwiek praktyki branżowe określające, jak długo informacje powinny być przechowywane;
 • ryzyko, koszty i odpowiedzialność związane z takim przechowywaniem; oraz
 • wszelkie inne istotne okoliczności.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Państwa informacji. Spółka podjęła kroki w celu zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzających dane osobowe oraz przywróci dostępność i dostęp do informacji w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego.

Żadna metoda przesyłu przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych Państwa informacji, które Państwo do nas przesyłają, więc robią to Państwo na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub organizacyjnych. 

Wszyscy nasi pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe są regularnie szkoleni w zakresie praktyk bezpieczeństwa informacji. 

Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i powiadomimy organy regulacyjne o podejrzewanym naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani. W niektórych przypadkach poinformujemy również Państwa, jako osoby, których dane dotyczą, o wystąpieniu naruszenia oraz o krokach, które należy podjąć w celu ochrony Państwa praw. 

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały naruszone, prosimy o kontakt z IODO Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

Prawa osób, których dotyczą dane

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo pewne prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w tym: 

 • Prawo dostępu - mają Państwo prawo zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane. Istnieją pewne ograniczenia, co oznacza, że nie zawsze mogą Państwo otrzymać wszystkie informacje, które przetwarzamy;
 • Prawo do usunięcia danych - w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych. Nie jest to prawo absolutne i zależy od ustalonych przez nas okresów przechowywania danych;
 • Prawo do sprzeciwu - mają Państwo prawo do sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli opieramy się na naszym lub strony trzeciej uzasadnionym interesie przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub na zadaniu wykonywanym w interesie publicznym;
 • Prawo do przenoszenia danych - mogą Państwo zażądać, abyśmy dostarczyli Państwu określone dane osobowe, które zostały nam przez Państwa przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo również zażądać, abyśmy przekazali te dane osobowe wskazanemu przez Państwa administratorowi zewnętrznemu;
 • Prawo do sprostowania - mają Państwo prawo do aktualizacji lub sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat;
 • Prawo do ograniczenia - mają Państwo prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach, w tym jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub że dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat są nieprawidłowe;
 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli nasze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
 • Prawo do uzyskania informacji o źródle - jeżeli dane osobowe, które przechowujemy, nie zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwo, mogą mieć Państwo również prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Państwa dane osobowe; oraz
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe podane powyżej) w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień lub omówienia kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jednakże w przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z wyniku, jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do komisarza ds. informacji i ochrony danych w trybie online https://www.reportbreachidpc.com/Complaint/, lub poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą do Komisarza Informacji i Ochrony Danych, Floor 2, Airways House, High Street, Sliema, SLM 1549, Malta lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] Możecie Państwo również dążyć do egzekwowania swoich praw za pomocą środków sądowych.

Państwa prawa w odniesieniu do danych osobowych nie są bezwzględne. Jeżeli zamierzają Państwo skorzystać z jednego lub więcej ze swoich praw, prosimy o przesłanie wniosku na adres [email protected].  

Korzystanie z tych praw nie wiąże się z żadnymi opłatami. Ponadto odpowiedź zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca, od którego rozpoczyna się bieg, gdy tylko zostanie zweryfikowana Państwa tożsamość.

Po złożeniu przez Państwa wniosku o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, Spółka może być zmuszona do zażądania od Państwa określonych informacji w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo, któremu podlegamy. Na przykład w celu wypełnienia naszych zobowiązań w odniesieniu do między innymi oszustw, unikania podatków, zgłaszania podejrzanych zakładów, dostarczania ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnej gry.

Możemy również korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w ograniczonych przypadkach, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej między nami a osobą, której dane dotyczą. Decyzje na podstawie profilowania nie są podejmowane automatycznie, bez udziału człowieka. Co więcej, proces ten jest oparty na naszym interesie związanym z dostarczaniem graczom wysokiej jakości doświadczeń dostosowanych do ich potrzeb oraz nagradzaniem ich lojalności. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach zautomatyzowanych, kontaktując się z nami poprzez [email protected].

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji podczas wyświetlania materiałów marketingowych i spersonalizowanych reklam w oparciu o Państwa preferencje lub zainteresowania. Na przykład, w zależności od aktywności użytkownika, możemy pokazywać reklamy określonych gier lub oferty w ramach programu VIP/Loyalty. W przypadku takiego przetwarzania danych będziemy prosić o Państwa konkretną i wyraźną zgodę i zawsze zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania stron internetowych, jak również w celu dostarczenia informacji właścicielom strony. 

Więcej informacji o tym, jakich plików cookie używamy, jak je wykorzystujemy i jak zmienić Państwa preferencje dotyczące plików cookie, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Państwa obowiązek informowania nas o zmianach

Ważne jest, aby dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat były dokładne i aktualne. Musicie nas Państwo poinformować o zmianie Państwa danych osobowych, np. zmianie nazwiska, podpisu, adresu i/lub numeru dowodu osobistego.

Linki do innych stron internetowych

W przypadku zamieszczania przez nas linków do stron internetowych innych organizacji, niniejsza polityka prywatności nie obejmuje sposobu, w jaki dana organizacja przetwarza Państwa dane osobowe. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności na innych odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może się każdorazowo zmieniać. Jeśli zmienimy niniejszą politykę prywatności w sposób, który będzie miał wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa o możliwościach wyboru, jakie mogą Państwo mieć w wyniku tych zmian. Zamieścimy również informację o zmianie niniejszej polityki prywatności.